کد خبر : 312
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۲

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ استان:

-

۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ثبت شد

۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ثبت شد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ از ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.

۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ثبت شد

شیدا خبر – فاطمه حاجی زاده:

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ از ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﻠﯿﻞ ﺟﺒﺎری ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ۶ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ” آغ داغ”، ﺣﻤﺎم “ﯾﻮﻟﻘﻮن آﻏﺎج” ﺗﮑﺎب، ﮐﻠﯿﺴﺎی” ﻓﻘﯿﻪﺑﯿﮕﻠﻮ”، ﻗﻠﻌﻪ” ﺑﺮهﺳﻮر “و ﮐﻠﯿﺴﺎی” ﻣﻮشآﺑﺎد ” اروﻣﯿﻪ و ﻗﻠﻌﻪ” ﺑﺎﺑﻮر ﮐﺮد” ﺷﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺟﺒﺎری افزود: :در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ” آغ داغ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻤﺎم “ﯾﻮﻟﻘﻮن آﻏﺎج” ﺗﮑﺎب و ﮐﻠﯿﺴﺎی” ﻓﻘﯿﻪﺑﯿﮕﻠﻮ” اروﻣﯿﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اضافه کرد: ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻠﯽ دارد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺛﺮ ﯾﺎ ﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ از آن اﺛﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

خبرنگار: فاطمه حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.