کد خبر : 480
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۰

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی آذربایجان غربی:

ﺗﮑﻠﯿﻒ 10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺧﻮی مشخص شد

ﺗﮑﻠﯿﻒ 10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺧﻮی مشخص شد
10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺧﻮی تعیین تکلیف شدند.

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی آذربایجان غربی:

ﺗﮑﻠﯿﻒ 10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺧﻮی مشخص شد

شیدا خبر:

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی آذربایجان غربی از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ 10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺧﻮی خبر داد.

ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺘﺒﺎﺗﯽ، رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ 10 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک رازی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارزآوری و ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻋﺘﺒﺎﺗﯽ ادامه داد : ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر داﺧﻠﯽ در راه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ارزآوری ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺮر آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اداری ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎﺳﺖ.

به گفته رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل95 ﺑﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد10 واﮔﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد10 واﮔﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ آن از ﮔﻤﺮک ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ واﮔﻨﻬﺎ در اﻧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺘﺒﺎﺗﯽ افزود: ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺗﺤﻮﯾﻞ واﮔﻦﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ای ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻻزم اﺗﺨﺎذ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.

به گفته ﻋﺘﺒﺎﺗﯽ آﻗﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﻮل رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را دادﻧﺪ و ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و 10 واﮔﻦ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ترﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

او گفت: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن راﯾﺰﻧﯽ ﺷﺪ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺜﺒﺖ و آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خبرنگار: فاطمه حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.