کد خبر : 492
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب:

سوخت زمستانه برای 59 هزار خانوار در مناطق سخت گذر جنوب استان توزیع می شود

سوخت زمستانه برای 59 هزار خانوار در مناطق سخت گذر جنوب استان توزیع می شود
سوخت مورد نیاز 59 هزار خانوار مناطق سخت گذر وفاقد گاز شهری در جنوب آذربایجان غربی توزیع می شود.

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب:

سوخت زمستانه برای 59 هزار خانوار در مناطق سخت گذر جنوب آذربایجان غربی توزیع می شود

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب گفت :سوخت مورد نیاز 59 هزار خانوار مناطق سخت گذر وفاقد گاز شهری در جنوب آذربایجان غربی توزیع می شود.

ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻓﯿﺾ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب گفت:در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺮآورده ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﺬر ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ازاﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی 95درﺻﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ 85درﺻﺪ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺧﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻓﯿﺾ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن می گوید: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 253 ﺑﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ و 11 ﺑﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ

به گفته او ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 59ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﯿﺾ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ وﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم درﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ ،ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﺎرژ ﺷﺪه اﺳﺖ .

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺪف گفت:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.واﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺑﺎد ، روﺳﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ،ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎر ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ورودی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﻠﯿﻨﺪر ﭘﺮﮐﻨﯽ وﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

به گفته ﻓﯿﺾ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ لازم است ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر وﺗﮑﻤﯿﻞ وﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮداﻗﺪام کنند.

خبرنگار: فاطمه حاجی زاده

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.