جلوه هاي رضوي در آيينه شعر تركان پارسي‌گوي

جلوه هاي رضوي در آيينه شعر تركان پارسي‌گوي

علي عليزاده سردبير نشريه عهد در شماره های 166 و 167 این نشریه که در اسفند ماه جاری منتشر شد، مطلبی را تحت عنوان «جلوه های رضوی در آیینه شعر ترکان پارسی گوی» به زینت طبع آراسته کرد.؛
آثار و پیامدهاى نماز در خانواده

آثار و پیامدهاى نماز در خانواده

خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع است که توانایی و بازدهی جامعه به آن بستگی دارد. امروزه جوامعی موفق هستند که خانواده‌های موفق دارند.؛